fbpx

WAŻNE INFORMACJE

Afinia Mirosław Szmelter, Łukasz Białecki Spółka Cywilna Konfederacka 4a/14 60-281 Poznań, NIP 7792414139 dziękując za okazane zaufanie oraz mając na względzie dbałość o najwyższe standardy, wskazuje najważniejsze Państwa prawa i obowiązki związane ze złożonym zamówieniem:

 1. Prosimy o dokładne sprawdzenie przesyłki przy odbiorze oraz zgłoszenie wszelkich zastrzeżeń kurierowi, w tym o sporządzenie protokołu szkody.
  1. Nasze produkty przechodzą kontrolę jakości przed wysyłką i są należycie zapakowane jednakże niekiedy dochodzi do uszkodzeń w transporcie, za który nasza firma nie odpowiada poza przypadkami określonymi w prawie powszechnie obowiązującym. Firma Afinia zleca transport profesjonalnemu przewoźnikowi, który jest odpowiedzialny za przesyłkę od momentu załadunku do czasu podpisania odbioru przez odbiorcę. W przypadku szkody w transporcie, dołożymy wszelkiej pomocy w sprawie przeciwko przewoźnikowi, na podstawie odrębnie podpisanego pełnomocnictwa lub umowy cesji.
  2. Brak protokołu szkody, może jednak spowodować, że Państwa roszczenia zostaną oddalone w związku z czym sprawdzenie przesyłki przy kurierze to niezmiernie ważna sprawa dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 2. W przypadku zwrotu towaru lub jego wysyłki w związku z roszczeniami wynikającymi z rękojmi lub gwarancji konieczne jest prawidłowe i odpowiednie zabezpieczenie towaru na czas transportu.
  1. Afinia Mirosław Szmelter, Łukasz Białecki Spółka Cywilna nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające ze złego zabezpieczenia towaru lub powstałe w trakcie takiego przewozu. W przypadku odstąpienia od umowy, mogą Państwo zostać obciążeni szkodą z tego faktu wynikającą.
 3. Afinia Mirosław Szmelter, Łukasz Białecki Spółka Cywilna udziela gwarancji na swoje produkty na zasadach określonych w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej. Konsumentom przysługują również roszczenia wynikające z przepisów o rękojmi przy sprzedaży.
 4. W przypadku żądania udokumentowania transakcji fakturą VAT przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, biorąc pod uwagę profesjonalny charakter towarów, domniemywa się, że zakup posiada dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Odmienne oświadczenie podlega weryfikacji przez Sprzedawcę.
 5. Konsumentowi, a także w innych przypadkach określonych prawem, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki z tym związane, a także przykładowy formularz odstąpienia od umowy, znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej.

Firma Afinia zleca transport profesjonalnemu przewoźnikowi, który jest odpowiedzialny za przesyłkę od momentu załadunku do czasu podpisania odbioru przez odbiorcę. Firma AFINIA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, które powstaną podczas transportu, za wyjątkiem gdy tak wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Prosimy o sprawdzenie przesyłki z zewnątrz oraz jej zawartości przy kurierze, a w sytuacji ewentualnych uszkodzeń o sporządzenie protokołu szkody. Protokół taki należy wypisać w przypadku jakichkolwiek niezgodności. Dokument ten jest niezbędny celem rozpoczęcia procesu reklamacyjnego u przewoźnika. Brak sporządzenia protokołu szkody i sprawdzenia przesyłki może stanowić podstawę odmowy uznania Państwa roszczeń Przez Firmę transportową. Afinia dołoży wszelkich starań w celu wyjaśnienia sytuacji i udzieli pomocy niezbędnej do zakończenia całego procesu reklamacyjnego.