fbpx

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Zaprojektuj swój stół”

§1

INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Afinia Mirosław Szmelter, Łukasz Białecki sp.c
, NIP: 7792414139, z siedzibą w Ul. Konfedracka 4a/14, 60-281 Poznań.
1. Celem konkursu jest wyłonienie projektu stołu kosmetycznego, który organizator konkursu może w późniejszym czasie zdecydować się wprowadzić na rynek usług kosmetycznych.
2. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.
3. W konkursie mogą wziąć udział tylko te projekty, które stanowią własność intelektualną zgłaszającego projekt i stanowią wytwór jego własnej koncepcji oraz nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.
4. Konkurs jest bezpłatny, a udział w nim jest całkowicie dobrowolny.
5. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić jeden projekt.
6. Konkurs rozpoczyna się z dniem 12.06.2021 do 12.07.2021
7. Ostatnim dniem na zgłaszanie prac konkursowych jest dzień 12.07.2021.
8. Rozstrzygnięcie wyników konkursu nastąpi 19 lipca 2021 roku poprzez opublikowanie wyników na stronach mediów społecznościowych organizatora konkursu.

§2

WYMAGANIA PROJEKTU

1. Projekt będący przedmiotem zgłoszenia powinien zawierać grafikę obrazującą stół kosmetyczny z kilku wybranych przez zgłaszającego stron, a także wskazanie elementów dodatkowych wyposażenia stołu.
2. Zgłoszenie projektu do konkursu następuje poprzez wysłanie plików graficznych w formacie JPG na adres e-mail: projekt@afinia.pl.
3. W treści wiadomości e-mail zawierającej zgłoszenie należy podać imię, nazwisko, adres e-mail na który ma nastąpić kontakt zwrotny w razie wygranej, numer telefonu kontaktowego oraz adres zamieszkania.
4. Projekt będący przedmiotem zgłoszenia musi być przygotowany przez biorącego udział w konkursie od podstaw, stanowić przedmiot jego praw autorskich majątkowych i osobistych oraz musi być wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich.

§3

KOMISJA KONKURSOWA

1. Projekty zostaną poddane ocenie przez Komisję konkursową w skład której wejdą: Mirosław Szmelter, Łukasz Białecki.
2. Projekty zostaną ocenione pod względem funkcjonalności, estetyki, wyglądu oraz możliwego ich wprowadzenia na rynek usług kosmetycznych.
3. Po podjęciu decyzji przez Komisję konkursową, wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach w mediach społecznościowych organizatora.
4. Po rozstrzygnięciu konkursu sporządzony zostanie protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji konkursowej.
5. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. Komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze projekty oraz przyzna im miejsca od 1 do 3 w wyniku konkursu.
7. Decyzja Komisji konkursowej może także polegać na podjęciu decyzji o braku wyłonienia zwycięzców z uwagi na np. niską jakość prac, a co za tym idzie brakiem przyznania nagród.

§4

WARUNKI FORMALNE KONKURSU

1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 roku Dz.U. Nr 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście.
3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo, bezpłatnej licencji na korzystanie z projektu w publikacjach i reklamach na stronach mediów społecznościowych organizatora.

§5

NAGRODY

1. Osoba, która przygotowała i zgłosiła zwycięski projekt, który zajął miejsce nr 1 otrzyma od organizatora stół wykonany według swojego projektu oraz w przypadku jego wprowadzenia na rynek, przez rok od jego wprowadzenia na rynek, nagrodę pieniężną w wysokości 5% od każdego sprzedanego stołu, z wyłączeniem ceny pochłaniacza. Wypłata nagrody pieniężnej nastąpi na warunkach określonych w odrębnej umowie.
2. Osoba, która przygotowała i zgłosiła zwycięski projekt, który zajął miejsce nr 2 otrzyma od organizatora bon o wartości 1500 zł do wykorzystania w sklepie afinia.pl.
3. Osoba, która przygotowała i zgłosiła zwycięski projekt, który zajął miejsce nr 3 otrzyma od organizatora bon o wartości 1000 zł do wykorzystania w sklepie afinia.pl.
4. Zwycięskie projekty stają się własnością organizatora w zakresie majątkowych praw autorskich w zamian za przekazanie nagrody.
5. Warunkiem otrzymania nagrody jest zawarcie z organizatorem umowy przeniesienia praw autorskich majątkowych do projektu umożliwiających mu bezpłatne korzystanie z projektu na wszystkich znanych polach eksploatacji.

§6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego przeprowadzenia konkursu.
2. Dane osobowe uczestnika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
3. Baza danych osobowych uczestników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych uczestników zgodnie z przepisami prawa.
5. Organizator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu przeprowadzenia konkursu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o uczestnikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej organizatorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Organizator zapewnia uczestnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
7. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu organizatora jest dokonywane na podstawie przesłania do organizatora pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika.
8. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu organizatora jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Organizator usunie dane uczestnika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych uczestnika.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
2. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
3. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.afinia.pl oraz na stronach mediów społecznościowych organizatora.